Ondertussen bij DKV...

› andere clubs en andere spelletjes

Moderators: Beheerders, Fanmasters

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor pes5 » 29-10-2020 19:55

Wederom geldt, waar is de LC? Waar is de Omrop?

Wat een schijtjournalist ben je als je hier je vingers niet aan durft te branden.
pes5
Beheerder
 
Berichten: 2955
Geregistreerd op: 10-07-2006 15:00
Woonplaats: Heerenveen

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Muck » 30-10-2020 21:32

Een beetje zichzelf respecterende (onderzoeks)journalist gooit er even een Wob-verzoekje tegenaan.
Muck
Basisspeler
 
Berichten: 981
Geregistreerd op: 09-07-2007 20:28
Woonplaats: Heerenveen

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 31-10-2020 23:23

pes5 schreef:Wederom geldt, waar is de LC? Waar is de Omrop?

Wat een schijtjournalist ben je als je hier je vingers niet aan durft te branden.


Die wachten totdat er iemand van de administratie van Heerenveen wordt ontslagen, om daar artikel naar artikel over te schrijven
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Feanfan 1 » 07-11-2020 18:56

Maakt niks uit hoe, dat stadion zal er komen :evil:

https://www.foxsports.nl/video/3287209/ ... rond-gaan/
Feanfan 1
Superster
 
Berichten: 7480
Geregistreerd op: 11-07-2003 12:37

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Stiffie » 17-11-2020 22:44

Interessant uit de brief aan de gemeenteraad.

De diverse partijen streven er naar om uiterlijk 1 september 2020 alle stappen
formeel te hebben gezet om tot de bouw van het stadion over te kunnen gaan.

Er geldt ook een juridisch punt. Als het stadion niet op 22 september 2022 gereed is (drie jaar na
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan), heeft het WTC de
mogelijkheid om de gronden die overgenomen zijn voor de
supermarktontwikkeling, terug te vorderen. Indien dat feitelijk niet meer
mogelijk is, is er een risico dat deze gronden van het WTC gekocht moeten
worden met inachtneming van een boete.Geachte leden van de raad,

Aanleiding en stand van zaken

U heeft de afgelopen jaren meerdere malen besluiten genomen over de
realisatie van de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. Het eerste besluit heeft u
in dat kader heeft genomen was in juni 2017. Het laatste was de vaststelling van
het beste bestemmingsplan in juli 2019. De hele voorbereidingsperiode heeft de
nodige tegenslagen gehad, maar deze zijn altijd weer opgelost. Ook op dit
moment zijn nog alle formele besluiten genomen, maar wij hebben het
vertrouwen dat er nu bijna een laatste stap gemaakt kan worden. In ieder geval
neemt de gemeente met het vaststellen van een subsidie aan SOC BV haar
laatste formele besluit.

Bij brief van 19 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de op dat moment
actuele stand van zaken rond de beoogde gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur.
Een brief waarin wij zorg uitspraken over de voortgang, over diverse “open
einden” en over het kunnen halen van de planning. Inmiddels hebben betrokken
partijen de afgelopen weken intensief overleg gevoerd, inhoudelijke stappen
gezet en verdere afspraken gemaakt. Graag informeren wij u over de actuele
situatie. Tijdens het bestuurlijk overleg van maandag 29 juni jl. is
geconstateerd dat er goede voortgang is geboekt. Niet dat alle zorg nu is
weggenomen, maar er zijn door partijen de nodige stappen gezet die
vertrouwen geven in een succesvol vervolg en die een basis bieden voor de
afronding van deze fase van contractvorming.

De SOC en Cambuur hebben overeenstemming bereikt over de afbouw van het
stadion. Zowel inhoudelijk als financieel zijn er tussen deze partijen geen
verschillen van inzicht meer. De financiering van het stadion is nog niet
geregeld. Dit zal de komende weken haar beslag krijgen. Tegelijkertijd werkt de
aannemer aan het maken van een definitieve aanneemsom. Dit betekent dat er
nu nog geen afbouwgarantie is van de aannemer. Onder andere deze
afbouwgarantie is nodig om daadwerkelijk te kunnen bouwen. De verwachting is
dat alle benodigde stappen voor september zijn gezet.

Vervolgstappen

Op basis van de in het bestuurlijk overleg geconstateerde voortgang in het
proces kunnen wij de volgende stappen zetten:
– Overdracht grond ten behoeve van de bouw van de supermarkten
– Bouw- en woonrijp maken eerste fase
– Vaststellen van de subsidiebeschikking ad € 9,5 miljoen
Na ontvangst van de afbouwgarantie en van de aanvraag omgevingsvergunning
stadion kan de grondoverdracht tussen SOC en gemeente geregeld worden en
kan gestart worden met het bouwrijp maken van de tweede fase.
Overdracht grond supermarkten en bouw- en woonrijp maken eerste fase
Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de bouw van de supermarkten. De
bouw hiervan is niet afhankelijk van de bouw van het stadion. Hierover zijn in
2019 aparte afspraken gemaakt tussen SOC, BGDD en de gemeente. Gezien de
huidige stand van zaken kan de grond ten behoeve van de supermarkten worden
overgedragen vooruitlopend op de afbouwgarantie van het stadion. Dit betekent
ook dat de eerste fase van het bouw- en woonrijp maken al opgepakt wordt
zodat dit gebied klaar is op het moment dat de supermarkten klaar zijn.

Subsidiebeschikking

Een belangrijke schakel in de totale gebiedsontwikkeling is een financiële
bijdrage van de gemeente aan de Stadionontwikkeling Cambuur (SOC) á € 9,5
mln. Dit ten behoeve van de financiering van de onrendabele top van het
voetbal-gerelateerde deel van het stadion. Hiermee ontstaat duidelijkheid over
een deel van de financiering. Duidelijkheid die voor andere mogelijke financiers
een randvoorwaarde is.

Wij hebben op 30 juni jl. besloten deze subsidiebeschikking voorwaardelijk af te
geven. De in de beschikking aangegeven voorwaarden zijn dat:
– SOC alle benodigde gronden voor de realisatie van het stadion in
eigendom heeft verworven.
– een onvoorwaardelijke schriftelijke afbouwgarantie van de aannemer
ten behoeve van de bouw van het voetbal gerelateerde deel van het
stadion aan SOC of een derde is afgegeven;
– er tussen SOC en SC Cambuur een onvoorwaardelijke huur- of
koopovereenkomst tot stand is gekomen over het gebruik respectievelijk
de koop van het voetbal gerelateerde deel van het stadion en waaruit
blijkt dat er volledige overeenstemming is met SC Cambuur over
hetgeen door SOC wordt geleverd.
In de Exploitatie- en Koopovereenkomst (EKO) die wij met de SOC op 10 juli
2019 zijn aangegaan, is onder andere vastgelegd dat de gemeente voornemens
is een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie te verstrekken aan de SOC
van ten hoogste € 9,5 mln.

Op basis van de businesscase heeft uw raad op 17 juli 2017 reeds een krediet
beschikbaar gesteld á € 4,5 mln. Daarnaast hebben SOC en de gemeente
vastgelegd dat de bijdrage van € 5 miljoen van de opbrengst van de gronden
voor de supermarkten, rechtstreeks door de ontwikkelaar van de supermarkten
(BGDD/DPPO) aan de gemeente wordt voldaan. Een bijdrage die de gemeente
middels een subsidie weer inbrengt in het project. Het formaliseren van het
“doorgeven” van de € 5 mln. van DPPO als subsidie aan de SOC, in casu de
daadwerkelijke kredietverstrekking en beschikbaarstelling van de € 5 mln.,
zullen wij via de begroting 2021 aan u voorleggen. Hierin zal de € 5 miljoen
zowel als inkomstenbron worden opgenomen, en tegelijkertijd ook als uitgave.
De beschikking is extern getoetst, door Nysingh Advocaten.

Positie gemeente

De diverse partijen streven er naar om uiterlijk 1 september 2020 alle stappen
formeel te hebben gezet om tot de bouw van het stadion over te kunnen gaan.
Als aan alle voorwaarden is voldaan zal ook de gemeente haar grond overdragen
aan de SOC en vice versa. Het betreft de volgende voorwaarden:
– SOC moet een ontvankelijke omgevingsvergunning hebben aangevraagd
– Er moet een afbouwgarantie zijn voor een speelklaar stadion
– SOC moet alle benodigde grond voor uitruil met de gemeente in haar bezit
hebben

SOC heeft aangegeven dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning klaar ligt
en ingediend kan worden vóór de grondoverdracht. De afbouwgarantie van de
aannemer is er nog niet. Voordat de afbouwgarantie door de aannemer zal
worden afgegeven dient er namelijk absolute zekerheid te zijn dat de
financiering rond is met andere woorden dat er voldoende geld beschikbaar is
voor het afbouwen van het stadion. Er wordt nog een laatste hand gelegd aan de
aanneemsom, en de financiering van het stadion is zoals gezegd door SOC nog
niet helemaal geregeld.

SOC dient nog een aantal stukken grond in haar bezit te krijgen voordat er tot
overdracht aan de gemeente kan worden overgegaan. Het gaat dan om de
gronden van het Van Wieren terrein, en de gronden van de voormalige
vuurwerkfabriek Schuurmans. SOC heeft aangegeven dat deze gronden op korte
termijn in bezit komen van SOC.

Als schriftelijk is aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan zal de
gemeente de grond overdragen aan SOC en ook grond van SOC overgedragen
krijgen. Daarna kan de gebiedsontwikkeling volledig worden doorgezet. De
voorwaarden waaronder de gronden worden overgedragen zijn vastgelegd in een
koopovereenkomst.

Planning

Belangrijk is dat de bouw van het stadion uiterlijk in april/mei 2022 wordt
afgerond en dat Cambuur bij de start van het voetbalseizoen 2022/2023 er
gebruik van kan maken. Dat geldt dan ook voor ROC Friese Poort bij de start van
het schooljaar 2022/2023. Voor zowel Cambuur als ROC Friese Poort is dit
moment essentieel voor hun bedrijfsvoering, ambities en doelstellingen.
Oplevering van casco stadion uiterlijk april/mei 2022 is in lijn met de afgegeven
planning in onze brief aan u van 19 mei jl. Om deze planning te kunnen halen
zal rond de zomer van 2020 opdracht verleend moeten worden aan de
aannemer.

Naast bovengenoemde praktische belangen rond de planning, geldt er ook een
juridisch punt. Als het stadion niet op 22 september 2022 gereed is (drie jaar na
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan), heeft het WTC de
mogelijkheid om de gronden die overgenomen zijn voor de
supermarktontwikkeling, terug te vorderen. Indien dat feitelijk niet meer
mogelijk is, is er een risico dat deze gronden van het WTC gekocht moeten
worden met inachtneming van een boete.

Vervolg

Ondanks het feit dat er nog aan een aantal belangrijke voorwaarden moet
worden voldaan is er sprake van een positieve ontwikkeling. Wij hebben
vertrouwen dat de ontwikkeling ondanks de onzekerheden van dit moment
doorgang zal vinden. Dit vertrouwen ontlenen wij uit de voortgang van het
proces van de afgelopen weken, waarin overeenstemming is bereikt tussen SOC
en Cambuur, er concreet zicht is op financiering en er afspraken zijn om het
bouwproces te intensiveren zodat de aannemer op korte termijn een harde
garantie kan geven over de bouw. De tijd die de partijen nog hebben om tot
tijdige opdrachtverlening aan de aannemer te geven is ons inziens haalbaar.
Binnen onze rol en mogelijkheden zullen wij ons uiteraard inspannen om daar
een bijdrage aan te leveren met als doel het realiseren van de beoogde
integrale gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
burgemeester.
Born to party, forced to work
Stiffie
Superster
 
Berichten: 2305
Geregistreerd op: 02-12-2002 21:53

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor pes5 » 18-11-2020 19:56

pes5
Beheerder
 
Berichten: 2955
Geregistreerd op: 10-07-2006 15:00
Woonplaats: Heerenveen

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 18-11-2020 20:25

pes5 schreef:https://www.lc.nl/sport/Nieuw-stadion-Cambuur-van-de-baan-ontwikkelaar-Wyckerveste-trekt-zich-terug-26212967.html


Genot!


Dit had ik niet meer verwacht, kijken als ze het nu weer kunnen gladstrijken.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor HUNTELAAR » 18-11-2020 20:32

Hopen dat dit ook ogen opent.
Er wordt onverantwoord met gemeenschap geld gesmeten, zonder dat daar ook maar 1 kritische vraag over is gesteld.
Zeker in deze tijd is het niet uit te leggen, maar niemand durft zich er publiekelijk over uit te spreken.

Ze zullen er alles aan doen om dit er toch nog door heen te drukken, omdat dit van levensbelang is voor Cambuur.
Het minste wat nu toch mogen verwachten is dat hier kritisch naar gekeken gaat worden.

Het is toch tekenend dat deze partij nu nog uit deze trein springt, terwijl ze bij Cambuur niet vaak genoeg roepen dat begin volgend jaar de eerste paal de grond in gaat (kort geleden nog de voorzitter bij hoe kan het ook anders OF). Allemaal in de trant, we zijn los en er is dus geen weg meer terug, laat de gemeenschap maar bloeden.. te triest!
HUNTELAAR
Basisspeler
 
Berichten: 822
Geregistreerd op: 25-02-2005 19:49

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor HUNTELAAR » 18-11-2020 20:43

Het is toch journalistiek niet uit te leggen dat zowel LC als OF hier nooit een kritisch stuk over heeft geschreven.
HUNTELAAR
Basisspeler
 
Berichten: 822
Geregistreerd op: 25-02-2005 19:49

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 18-11-2020 20:57

Als ik het Forum van hun lees zegt ene Sunderland, dat er in een eerder stadium andere partijen zijn uitgestapt. Mocht dat kloppen dan gaat het wel een moeilijk verhaal voor Cambuur worden.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Thinkman » 18-11-2020 21:21

HUNTELAAR schreef:Het is toch journalistiek niet uit te leggen dat zowel LC als OF hier nooit een kritisch stuk over heeft geschreven.


Klopt. Maar nu het niet doorgaat volgen wel allerlei 'analyses' waarin de schuld bij Wyckerveste wordt neergelegd.
Want hier duiken ze er wel op, let maar op.


THERE NEVER WAS A BUSINESS CASE. THERE NEVER WILL BE A BUSINESS CASE.

#CAMBUURGAATERAAN :lol:
Thinkman
Superster
 
Berichten: 2400
Geregistreerd op: 15-10-2012 19:12

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor pes5 » 19-11-2020 09:40

Ik heb VI inmiddels een nieuwstip gestuurd met wat bronmateriaal. Zou mooi zijn als meerdere mensen dit doen.
pes5
Beheerder
 
Berichten: 2955
Geregistreerd op: 10-07-2006 15:00
Woonplaats: Heerenveen

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor jelgrins » 19-11-2020 14:28

Het geheel overziende zou je kunnen zeggen, laat DKV in het ALS spelen. Ook goed voor de exploitatie van Sportstad en huurverlaging sc Heerenveen. Kortom een win-win situatie!
jelgrins
Nieuw talent
 
Berichten: 104
Geregistreerd op: 28-12-2007 17:24

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 19-11-2020 16:13

pes5 schreef:Ik heb VI inmiddels een nieuwstip gestuurd met wat bronmateriaal. Zou mooi zijn als meerdere mensen dit doen.


Reon Boeringa heeft dat stuk geschreven bij VI. Deze journalist zit ook vaak bij Omrop Fryslan ik geef je weinig kans van slagen.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Muck » 19-11-2020 21:50

Ze kunnen in Leeuwarden inmiddels die maquette van stadion wel renoveren.
Muck
Basisspeler
 
Berichten: 981
Geregistreerd op: 09-07-2007 20:28
Woonplaats: Heerenveen

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Thinkman » 19-11-2020 22:44

In onderstaand artikel uit 2019 wordt mooi inzicht gegeven hoe de bouwmaffia en de lokale politici onder één hoedje spelen om het geld uit de zakken van de belastingbetaler te graaien.

De volgende gegadigden melden zich ook nu alweer; nieuwe 'projectonwikkelaars' die graag een graantje meepikken uit de kennelijk bodemloze gemeente- en provinciekassen. De domme burger mag uiteindelijk deze graaimarathon betalen.

Miljoenen verdwenen al in hun zakken, dankzij laffe politici die slechts durven kiezen voor nóg meer geld verkwisten.
Niet hun eigen geld natuurlijk....

Zou bouwgroep Dijkstra-Draisma directeur / cambuur hoofdsponsor Dirk Jan de Rouwe al met zijn broertje gedeputeerde Sander de Rouwe hebben gesproken over hoe hier een slaatje uit te slaan? :evil:15,5 miljoen
Inmiddels zijn er, zonder dat er al een schep in de grond is gegaan, vele miljoenen euro’s door de gemeente Leeuwarden en provincie Friesland toegezegd. De teller voor de overheid voor een nieuw WTC/Cambuurstadion staat inmiddels al op 15,5 miljoen euro. De vraag lijkt gerechtvaardigd: waarom investeren de direct betrokkenen niet meer euro’s in dit, volgens hen, zo lucratieve bouwproject?
(hele artikel:)
https://www.liwwadders.nl/waarom-bouwen-we-een-nieuw-cambuurstadion-en-voor-wie/
Thinkman
Superster
 
Berichten: 2400
Geregistreerd op: 15-10-2012 19:12

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 20-11-2020 17:15

Thinkman schreef:In onderstaand artikel uit 2019 wordt mooi inzicht gegeven hoe de bouwmaffia en de lokale politici onder één hoedje spelen om het geld uit de zakken van de belastingbetaler te graaien.

De volgende gegadigden melden zich ook nu alweer; nieuwe 'projectonwikkelaars' die graag een graantje meepikken uit de kennelijk bodemloze gemeente- en provinciekassen. De domme burger mag uiteindelijk deze graaimarathon betalen.

Miljoenen verdwenen al in hun zakken, dankzij laffe politici die slechts durven kiezen voor nóg meer geld verkwisten.
Niet hun eigen geld natuurlijk....

Zou bouwgroep Dijkstra-Draisma directeur / cambuur hoofdsponsor Dirk Jan de Rouwe al met zijn broertje gedeputeerde Sander de Rouwe hebben gesproken over hoe hier een slaatje uit te slaan? :evil:15,5 miljoen
Inmiddels zijn er, zonder dat er al een schep in de grond is gegaan, vele miljoenen euro’s door de gemeente Leeuwarden en provincie Friesland toegezegd. De teller voor de overheid voor een nieuw WTC/Cambuurstadion staat inmiddels al op 15,5 miljoen euro. De vraag lijkt gerechtvaardigd: waarom investeren de direct betrokkenen niet meer euro’s in dit, volgens hen, zo lucratieve bouwproject?
(hele artikel:)
https://www.liwwadders.nl/waarom-bouwen-we-een-nieuw-cambuurstadion-en-voor-wie/


Goed stuk, jammer genoeg komen zulke stukken niet onder de burgers, laat omrop Frylan en LC een keer zo'n stuk publiceren dan komt deze stadionramp teminste onder de mensen.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor wilbot » 20-11-2020 20:18

Interessant stukje TV bij OF in het polytburo, de voorzitter raad van bestuur van het WTC, Piet Adema.
uiteraard over de nieuwbouw van het stadion.
Laatst bijgewerkt door wilbot op 21-11-2020 10:01, in het totaal 1 keer bewerkt
wilbot
Selectiespeler
 
Berichten: 249
Geregistreerd op: 14-01-2016 19:13

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Thinkman » 20-11-2020 22:55

wilbot schreef:Interessant stukje TV bij OF in het polytburo, de voorzitter raad van bestuur van het WTC, Aardema
uiteraard over de nieuwbouw van het stadion.


Piet Adema, vz christenunie vz nvbbouw vz WTC Expo, lobbyist van de bouwsector en loopjongen van Jan Anker, eigenaar van het WTC-complex geeft in ieder geval toe:

- geen enkele financiering was rond (!)
- iedereen wist intern allang dat het niet doorging (!)
- "oplossing" (na 7 jaar leugens en miljoenen verdwenen euro's belastinggeld!) aldus Piet Adema: de partijen moeten "nu om tafel en vanaf begin even goed kijken hoe we dit voor mekaar krijgen."
Vrij vertaald: we gaan het spel nog een keer spelen, hoe later we de burger weer extra bloeden. Want dat is waar dit "verdienmodel" uiteindelijk om draait; geld wegsluizen van de burger van publiek naar privaat via een web van leugens.

Schokkend hoe zwak en kritiekloos Andries Bakker en Eric Ennema van OF zich opstellen:

Het hele debacle van 7 jaar middelvinger naar de belastingbetaler vatten ze slechts samen met één vraag; hoe groot de kans is dat het 'nog goed komt'.

Geen woord over de reeds verspilde miljoenen, de vriendjespolitiek, het gegraai, gefaal en gelieg..Dieptriest!
Thinkman
Superster
 
Berichten: 2400
Geregistreerd op: 15-10-2012 19:12

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor HUNTELAAR » 21-11-2020 11:56

Ja veel duidelijker en triester wordt het niet.
HUNTELAAR
Basisspeler
 
Berichten: 822
Geregistreerd op: 25-02-2005 19:49

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Stiffie » 21-11-2020 20:23

Voor wie de businesscase uit 2017 eens goed wil bestuderen zie: https://www.leeuwarden.nl/nl/file/2249/download

Interessant is bijvoorbeeld:

De SOC heeft een overeenkomst met WTCBeheer / dhr. Anker om een deel van het WTC, enkele gronden en opstallen van
WTC Facility, in totaal 41.547 m2, dat nodig is tbv. de gebiedsontwikkeling, te kopen voor een symbolische bedrag van € 1,-. Eerder is door SOC een huurovereenkomst met recht van koop gesloten met Dhr. Oudendag tbv. de gronden van de voormalige vuurwerkfabriek in totaal 30.150 m2.

De SOC oftewel Wyckerveste heeft een mooi stuk grond voor € 1,- kunnen kopen.
Born to party, forced to work
Stiffie
Superster
 
Berichten: 2305
Geregistreerd op: 02-12-2002 21:53

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Thinkman » 24-11-2020 21:02

Zó zeg...wát een hypocrisie en arrogantie van de gemeente Leeuwarden.

Jarenlang maakt ze er zelf een gigantische puinhoop van, smijt ongecontroleerd met miljoenen, drukt al zwetsend zonder enige business case alles er maar door...en als dan eindelijk (terecht) het luchtkastelen kaartenhuis in elkaar dondert, snel de schuld via de pers bij de projectontwikkelaar neerleggen! Walgelijk.

De lokale media en politici doen verder waar ze heel goed in zijn: helemaal niets. Doodzwijgen dit debacle.


Gemeente Leeuwarden komt met schadeclaim tegen ontwikkelaar Wyckerveste vanwege Cambuurstadion
24 nov 2020 -
Gemeente Leeuwarden wil de schade die is ontstaan door het terugtrekken van Wyckerveste als ontwikkelaar van het nieuwe Cambuurstadion, verhalen op de projectontwikkelaar. Dat meldt het gemeentebestuur in een brief.


Omrop Fryslân
De gemeente stelt de Stichting Ontwikkeling Cambuur (SOC) in de brief aansprakelijk voor de kosten die gemaakt zijn en nog gemaakt zullen worden. "Nu al is duidelijk dat de schade aanzienlijk zal zijn", staat in de brief. Wethouder Hein de Haan kan nu nog niet zeggen hoe groot de schade precies is, laat hij weten. Dat moet nog geïnventariseerd worden.

De gemeente Leeuwarden hoopt nog op een doorstart, maar de bouw van het nieuwe Cambuurstadion is voorlopig van de baan, nu Wyckerveste zich heeft teruggetrokken. De ontwikkelaar zou de business case voor de bouw van het nieuwe stadion niet rond kunnen krijgen.

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente de werkzaamheden die al van start waren gegaan, nu aan het afronden is. Het gaat dan om de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het parkeerterrein op De Zwette. Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert de supermarkten Jumbo en Aldi volgens de afspraken. Die zullen in het voorjaar van 2021 de deuren openen.
Thinkman
Superster
 
Berichten: 2400
Geregistreerd op: 15-10-2012 19:12

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Kaz_SCH » 25-11-2020 13:50

Een rechtzaak lijkt me uitstekend, dan is er tenminste een keer een bevoegde en onafhankelijke partij die het hele zootje eens tegen het licht houdt.
Avatar gebruiker
Kaz_SCH
Wereldspeler
 
Berichten: 1275
Geregistreerd op: 11-05-2006 09:50

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 25-11-2020 15:26

Een gat van 13,3 miljoen op 44 miljoen in de begroting, en Wyckerveste eist ook nog 3 miljoen mocht er een nieuwe ontwikkelaar komen. Lijkt met dat het een moeilijk verhaal gaat worden voor Leeuwarden. Hup Wyckerveste!!!
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Satyr » 26-11-2020 08:22

En nu ook intern gezeur? De erevoorzitter zou terug komen, wat niet echt lekker ligt.
Avatar gebruiker
Satyr
Superster
 
Berichten: 2480
Geregistreerd op: 01-02-2005 16:02

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 26-11-2020 15:21

Wat een bende daar. Dat heeft omrop fryslan nog lang onder de pet weten te houden. Dat is bij ons wel anders bij elk wissewasje proberen ze een rel te veroorzaken.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Thinkman » 26-11-2020 20:24

hhage schreef:Wat een bende daar. Dat heeft omrop fryslan nog lang onder de pet weten te houden. Dat is bij ons wel anders bij elk wissewasje proberen ze een rel te veroorzaken.


De logische ineenstorting van het op leugencement gebouwde luchtkasteel 'Cambeerput' wordt door die oude voorzitter Smid en zijn clan geweten aan de incompetentie van die Vd Belt. Die liet de zaak op zijn beloop terwijl allang duidelijk was dat het één grote kansloze bende was.

De LC, OF en andere media hielden zich maandenlang (!) braaf aan de omerta, de zwijgplicht als het gaat over nare berichten over cambuur. Maar nu is de bom gebarsten en moeten ze wel.

Smid denkt dat hij het varkentje (=de burger nogmaals laten keihard laten betalen voor een nieuw stadion; het huidige kostte cambuur slechts 45 eurocent.. plus kwijtschelding miljoenenschuld...) wel kan wassen want hij is Zwetser Smid. Hij kan vd Belt niet uitstaan en heeft nu genoeg vriendjes (incl zwager!) binnen het SB om de macht over te nemen.

Vd Belt voelt zich keihard genaaid en is he-le-maal klaar met die club.

Ik begrijp dat wel.
Thinkman
Superster
 
Berichten: 2400
Geregistreerd op: 15-10-2012 19:12

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor hhage » 01-02-2021 15:35

1 februari zou er meer nieuws komen, dat is het nu. Eigenlijk is er volgens mij niets veranderd, ze hebben naaar buiten gebracht dat Van Wijnen het wel wil doen, dat was 2 maanden geleden ook het geval. Hoe ze het willen doen is nog steeds niet duidelijk, volgens Friese Poort ligt er nog geen overeenkomst en is dat nog ver weg, ook wat Dijkstra Draisma te betekenen heeft is niet bij Dijkstra-Draisma bekend.
hhage
Basisspeler
 
Berichten: 887
Geregistreerd op: 18-07-2015 13:05

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Stiffie » 01-02-2021 19:55

Er is weer nieuws over het stadion. Roelof Faber (een fan van de club uit Leeuwarden overigens) van Van WIjnen Noord wil doorgaan met de ontwikkeling van een nieuw stadion. ,,We hebben ons gericht op het stadion. En volgens ons is de businesscase rond te krijgen”. Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur van het ROC heeft wel gesproken met van WIjnen maar geeft aan dat er nog geen concreet voorstel ligt. Het gat in vraag en aanbod met Wyckerveste was in november nog miljoenen.

Wel stelt Mijering een ultimatum. Voor Friese Poort dringt de tijd. „We willen voor 1 maart een bepaalde mate van zekerheid hebben, voor 1 april moeten er handtekeningen gezet zijn onder een overeenkomst.” Als er niet snel duidelijkheid is, dan gaat het ROC op zoek naar een andere plek voor nieuwbouw, liet Meijerink in een eerder stadium al weten.

Wyckerveste kreeg de businesscase in 7 jaar niet rond. Het zou verrekte knap zijn als Van Wijnen het binnen 2 maanden wel rond krijgt.

Overigens weet Bouwgroep Dijkstra Draisma, hoofdsponsor, voormalig SOC lid en 'concullega' van Van WIjnen nog niets van de plannen. Dat is opmerkelijk. De gemeente moet de plannen nog bekijken.

Van Wijnen stelt ‘in goed overleg’ te zijn met Wyckerveste en verwacht er later deze week met de opgestapte ontwikkelaar ‘uit te komen’. De reactie van Wyckerveste is nog niet bekend.
Born to party, forced to work
Stiffie
Superster
 
Berichten: 2305
Geregistreerd op: 02-12-2002 21:53

Re: Ondertussen bij DKV...

Berichtdoor Stiffie » 03-02-2021 19:54

hhage schreef:1 februari zou er meer nieuws komen, dat is het nu. Eigenlijk is er volgens mij niets veranderd, ze hebben naaar buiten gebracht dat Van Wijnen het wel wil doen, dat was 2 maanden geleden ook het geval. Hoe ze het willen doen is nog steeds niet duidelijk, volgens Friese Poort ligt er nog geen overeenkomst en is dat nog ver weg, ook wat Dijkstra Draisma te betekenen heeft is niet bij Dijkstra-Draisma bekend.


Deze conclusie klopt. Van Wijnen zou deze maand meer duidelijkheid bieden over een eventuele overname van de SOC, maar liet maandagavond aan de gemeente Leeuwarden weten meer tijd nodig te hebben. ,,We hebben op een rijtje gezet wat de kosten zijn en welke opbrengsten nodig zijn en zien daar wel perspectief in”, zegt Faber. ,,Maar nu moeten we nog met de betrokken partijen in overleg, de potentiële huurders, om te zien of zij ook hiermee verder willen.”

ROC Friese Poort, een van de grootste en belangrijkste huurders, wil graag voor 1 maart duidelijkheid. ,,We willen graag naar het stadion en denken constructief mee”, zegt bestuurder Remco Meijerink. ,,Maar we willen ook graag verder met onze huisvesting. We zitten nu in een gebouw aan de Wilaarderburen dat al vervangen had moeten worden. Het stadion is nu onze nummer één-locatie, maar op 1 maart hakken wij de knoop door. Als er dan geen haalbare vooruitzichten voor ons zijn, richten wij ons op andere projecten.”

De tijd dringt dus voor Faber van Van Wijnen Noord.
Born to party, forced to work
Stiffie
Superster
 
Berichten: 2305
Geregistreerd op: 02-12-2002 21:53

VorigeVolgende

Keer terug naar Sport overig

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten